Quyết định 25/2016/QĐ-UBND:

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội


Ngày 01/8/2016, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số @font-face { font-family: "Cambria Math"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { } 25/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND thành phố Hà Nội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: 252016qd-ubndm318805_YNZV.doc