Quyết định số 700/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế


(Tài chính) Ngày 8/11, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 700/QĐ - BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế.

Vụ Chính sách thuế là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 700-QD- BTC.DOC