Áp dụng hình thức chỉ định thầu:

Quy định mới khi thuê trụ sở của cơ quan nhà nước

Theo mof.gov.vn

Theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước được phép đi thuê trụ sở làm việc đối với các đơn vị chưa có trụ sở làm việc hoặc có nhưng không đủ diện tích làm việc theo quy định hoặc trong thời gian cải tạo, đầu tư xây dựng mới (trên khuôn viên trụ sở làm việc cũ).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước khi Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì việc thuê trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức được quy định tại hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, bao gồm: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính. Riêng trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn nhà cung cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

So với Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ thì các quy định về thuê trụ sở làm việc tại các văn bản nêu trên có điểm khác là: Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham gia và trường hợp gia hạn thời gian hợp đồng thuê trụ sở làm việc hoặc thuê thêm diện tích.

Việc thuê trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tính đặc thù, vừa chịu điều chỉnh bởi Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vừa chịu sự điều chỉnh của Luật đấu thầu. Trường hợp không có các quy định đặc thù thì sẽ nảy sinh các vướng mắc đã gặp phải đó là: Không thuê được trụ sở làm việc được phù hợp, trụ sở thuê ở xa vị trí cũ hoặc xa các cơ quan phải giao dịch thường xuyên, phải bỏ thêm chi phí di chuyển từ chỗ đang thuê sang chỗ thuê mới, phải bỏ thêm chi phí sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị tại nơi mới, một cơ quan phải thuê trụ sở làm việc phân tán ở nhiều nơi, phát sinh thêm thủ tục đấu thầu và chi phí liên quan đến đấu thầu nhưng không giảm được chi phí thuê.v.v...

Từ thực tế nêu trên, trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng; Ngày 29/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1208/TTg-KTN đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham gia sau khi đã làm thủ tục thông báo công khai theo quy định và trường hợp gia hạn thời gian hợp đồng thuê trụ sở làm việc hoặc thuê thêm diện tích tại nơi đang thuê mà giá thuê không vượt quá giá thuê đang áp dụng. Trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn nhà thầu theo từng hình thức thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đây được xem như bước cải cách mới trong thực hiện đơn giản hóa thủ tục khi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải đi thuê thêm diện tích làm việc còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.