Quy định mới về báo cáo tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Minh Trang

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023, Thông tư số 14/2023/TT-BTC ngày 07/3/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) nêu rõ các quy định về báo cáo tài chính (BCTC) của ngân hàng này.

Thông tư số 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Thông tư số 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Theo Thông tư số 14/2023/TT-BTC, hệ thống báo cáo tài chính của NHPTVN gồm BCTC năm và BCTC giữa niên độ.

BCTC năm của NHPTVN, bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC. BCTC giữa niên độ của NHPTVN (dạng đầy đủ), bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ, Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, Thuyết minh BCTC chọn lọc

Biểu mẫu BCTC và hướng dẫn lập, trình bày các chỉ tiêu trong BCTC của NHPTVN thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ chuẩn mực kế toán, các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của NHPTVN. BCTC phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất hơn hình thức); Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán; Các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần; Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động được sắp xếp theo từng hoạt động nghiệp vụ, phù hợp giữa thu nhập và chi phí.

Quy định về BCTC hợp nhất, theo Thông tư số 14/2023/TT-BTC, NHPTVN là đơn vị có trách nhiệm lập BCTC hợp nhất để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm lập BCTC; tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo của đơn vị. NHPTVN lập BCTC hợp nhất theo năm.

Hệ thống BCTC hợp nhất gồm các báo cáo: Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; Thuyết minh BCTC hợp nhất

Biểu mẫu BCTC hợp nhất của NHPTVN thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Phương pháp lập BCTC hợp nhất của NHPTVN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất.

Bên cạnh các nội dung về BCTC, Thông tư này cũng quy định Thông tư này quy định một số nội dung đặc thù về tài khoản kế toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán; một số nội dung về chứng từ kế toán và sổ kế toán của NHPTVN.