Thông tư số 20/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP)


Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP).

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 20/2023/TT-BTC