Quy định về các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Minh Thư

Mới đây, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4543/TCT-QLN trả lời thỏa đáng thắc mắc của người nộp thuế về các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Cán bộ thuế giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người nộp thuế
Cán bộ thuế giải đáp thắc mắc, hỗ trợ người nộp thuế

Tổng cục Thuế cho biết, Khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế bao gồm: “a) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; b) Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế”.

Khoản 2 Điều 3 Luật Quản lý thuế quy định các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu bao gồm: “a) Phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí; b) Tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước; c) Tiền thuê đất, thuê mặt nước; d) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đ) Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; e) Tiền nộp ngân sách nhà nước từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; g) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan; h) Tiền chậm nộp và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật”.

Điều 124, Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế: “1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định; 2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế; 3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn; 4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.”

Căn cứ các quy định nêu trên, người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế và tổ chức nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước) có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định thì thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.