Quy định về chi trả thu nhập tăng thêm đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

PV.

Cơ quan ông Quách Vĩnh Bình là đơn vị hành chính sự nghiệp. Năm 2018, đơn vị đã chi thu nhập tăng thêm cho toàn thể cơ quan 36 người với mức chi là hoàn thành tốt nhiệm vụ với hệ số là 1,25. Đến tháng 5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo có 2 cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ông Bình hỏi, đơn vị ông trích kinh phí năm 2020 để chi trả thêm thu nhập tăng thêm cho 2 cán bộ trên có được không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông Quách Vĩnh Bình không nêu rõ cơ quan ông đang công tác thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính hay cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nên Bộ Tài chính chưa có cơ sở để trả lời cụ thể.

Vì vậy, đề nghị ông Bình nghiên cứu các quy định hiện hành: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hoặc gửi thêm thông tin tới Bộ Tài chính để có cơ sở xem xét, trả lời.