Quy định việc kiểm tra, chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng NSNN

Phạm Nga

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư này quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai thực hiện thông qua hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi là nhiệm vụ).

Việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước do các quỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục tiêu của Thông tư là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ về nội dung, tiến độ triển khai, sản phẩm và tình hình sử dụng kinh phí theo hợp đồng và thuyết minh đã ký, làm cơ sở thực hiện xác nhận khối lượng, chất lượng công việc, thanh toán, quyết toán và tạm ứng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Trên cơ sở này, đôn đốc tiến độ thực hiện và đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ và giải ngân kinh phí (nếu có).

Các nội dung kiểm tra, đánh giá tập trung khoa học; nội dung đã hoàn thành; nội dung đang triển khai; sản phẩm khoa học và công nghệ. Ngoài ra còn gồm cả tiến độ thực hiện; tình hình sử dụng kinh phí; tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; tình hình sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (nếu có); hồ sơ, chứng từ thanh toán kinh phí sử dụng ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước. Và các nội dung khác (nếu có).

Theo dự thảo, các hình thức kiểm tra, đánh giá bao gồm: kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến; kểm tra, đánh giá theo hình thức trực tiếp tại trụ sở đơn vị quản lý, tại Tổ chức chủ trì nhiệm vụ hoặc tại hiện trường triển khai nhiệm vụ.