Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 giai đoạn 2021 -2030

Phạm Nga

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có Thông báo số 950/TB-BKHCN về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 giai đoạn 2021 -2030 phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định 1322/QĐ-TTg, đáp ứng yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,  hàng hoá. Đồng thời phải đảm bảo tính khả thi, trình bày cụ thể, rõ ràng về mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được.

Về định hướng chung, các đề xuất cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng; phát triển đội ngũ chuyên gia; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phục hồi, tăng trưởng năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau dại dịch COVID-19.

Về nội dung trọng tâm, ưu tiên thực hiện trong năm 2023 bao gồm việc hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và năng suất xanh.

Ngoài ra, các đề xuất cũng có thể tập trung vào việc hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp KH&CN và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Phát triển các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, năng suất xanh theo mô hình của các Trung tâm xuất sắc của Tổ chức Năng suất châu Á (APO); tiếp tục mở rộng đào tạo kiến thức năng suât chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, địa phương và doanh nghiệp…

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất là ngày 12/5/2022.