Quý I/2021, Cục Thuế Bình Dương thu ngân sách nhà nước đạt 13.937 tỷ đồng

Công Đức

Cục Thuế Bình Dương cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước trong quý I/2021 của Cục đạt là 13.937 tỷ đồng, bằng 110,6% so dự toán phân bổ quý I, đạt 115% so dự toán quý I Tổng cục Thuế giao, đạt 32,6% so dự toán năm Bô Tài chính.

Quý II/2021, Cục Thuế Bình Dương dự kiến thu 8.379 tỷ đồng, bằng 105,9% so cùng năm 2020,
Quý II/2021, Cục Thuế Bình Dương dự kiến thu 8.379 tỷ đồng, bằng 105,9% so cùng năm 2020,

Cũng theo Cục Thuế Bình Dương, tổng thu trừ tiền sử dụng đất trong quý I là 12.682 tỷ đồng, đạt 33,1% so dự toán năm BộTài chính giao và bằng 94% so cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 3/2021, kết quả thu của Cục được 3.182 tỷ đồng, đạt 86,6% so dự toán tháng và bằng 72,6% so cùng kỳ.

Trong quý I/2021, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và lây nhanh trên thế giới đã tác động toàn diện và sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Bình Dương cũng bị tác động không nhỏ bới dịch bệnh. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả thu ngân sách của Cục Thuế.

Mặt khác, trong những tháng đầu năm, có một số chính sách thuế sửa đổi, bổ sung đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thu ngân sách nhà nước. Cụ thể là giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; Từ ngày 01/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ, nên sang tháng 3/2021 không còn nguồn thu nợ về tiền sử dụng đất…

Trong bối cảnh trên, để phấn đấu thực hiện tốt công tác thu thuế trong quý II/2021 với dự kiến thu 8.379 tỷ đồng, bằng 105,9% so cùng; Lũy kế thu 6 tháng đầu năm là 22.316 tỷ đồng, đạt 50,7% so dự toán năm Bộ Tài chính giao (6 tháng năm 2020 đạt 56,8% dự toán năm do Bộ Tài chính giao) và bằng 98,1% so cùng kỳ, Cục Thuế Bình Dương đã tập trung triển khai các giải pháp sau:

Giao dự toán quý II/2021 cho các phòng, Chi cục Thuế; Tiếp tục triển khai ký điện tử trên hệ thống (TMS) và phần mềm ký điện tử tập trung đối với nội dung “Đôn đốc kê khai” theo Công văn 4678/TCT-KK ngày 03/11/2020 của Tổng Cục Thuế; 

Triển khai, nâng cấp các chương trình ứng dụng đáp ứng các nội dung nghiệp vụ, chính sách thuế mới theo Luật Quản lý thuế và các nghị định mới ban hành. Hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế  sử dụng  tốt dịch vụ thuế điện tử để khai, nộp, hoàn thuế điện tử đảm bảo các chỉ tiêu qui định; 

Chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế  tổ chức triển khai, thực hiện các giải pháp quản lý thuế, rà soát mọi nguồn thu, nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu quý II/2021;

Tăng cường, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của cán bộ công chức được công phân nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra kiểm tra  và  quý II/2021, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước;

Phối hợp với các phòng triển khai, hướng dẫn cho đơn vị thực hiện tốt việc kê khai, hạn chế đến mức thấp nhất việc kê khai sai, kê khai nhầm và thực hiện tốt công tác hoàn thuế điện tử theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế;

Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu số thuế nợ đọng đến cuối năm đạt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao; Triển khai và thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 4 và quý II/2021 đã được Lãnh đạo Cục phê duyệt; giám sát, nhắc nhở, kiến nghị, xử lý các trường hợp sai phạm theo đúng quy định;

Thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế; Tổng hợp kết quả thi đua quý I/2021; tiếp tục thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế; tiếp tục chỉnh lý hồ sơ cán bộ công chức theo quy định mới của Bộ Nội vụ;

 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ngành thuế nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật, nội quy quy chế cơ quan đề ra.