Quyết tâm đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030

Theo T.S/Báo Quảng Nam

Quyết tâm đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, kế hoạch của UBND tỉnh hướng đến huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trong đó chú trọng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội.

Một góc TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.S
Một góc TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.S

Kế hoạch của tỉnh Quảng Nam đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 7,5 - 8%; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm); tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%, đến năm 2030 khoảng 40%.

Đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70 - 75%; phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%); thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 đạt 68 - 70 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đặt chỉ tiêu đến năm 2025 tất cả lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%.

Thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu toàn tỉnh chủ động triển khai, quán triệt tinh thần các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai.

Cùng với xây dựng bộ máy chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, kế hoạch của tỉnh đặt ra 13 giải pháp trọng tâm với 154 chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, gồm:

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị (có 20 chương trình, đề án, nhiệm vụ liên quan); chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (6); cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (6); phát triển mạnh kinh tế biển, vùng đồng bằng ven biển và Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành khu kinh tế động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước (11);

Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi (7); khai thác tiềm năng, lợi thế liên kết Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (7); cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch (20); nâng cao chất lượng GD-ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân (14); phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai (25); đảm bảo an sinh xã hội (10); đẩy mạnh cải cách hành chính, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế (7); đảm bảo quốc phòng và an ninh (12); đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh (9).

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam làm cơ quan chủ trì, tham mưu tổ chức hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam sơ kết hằng năm vào cuối năm và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2025...