Rộng cửa gia hạn, vay vốn để mua, sửa chữa nhà ở

PV.

Kể từ ngày 01/8/2016, người mua nhà ở sẽ “rộng cửa” tiếp cận vốn vay. Đây là nội dung căn bản được Ngân hàng Nhà nước quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Với các quy định mới tại Thông tư số 25/2016/TT-NHNN đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ gia đình tiếp cận vốn vay để mua nhà ở
Với các quy định mới tại Thông tư số 25/2016/TT-NHNN đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ gia đình tiếp cận vốn vay để mua nhà ở


Với việc tao điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay, gia hạn nguồn vốn vay nhằm hỗ trường mua nhà, sửa chữa nhà ở, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra các quy định mới.

Đối tượng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ này là các cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.

Thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/03/2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 01/6/2016 đến ngày 1/8/2016.

Cụ thể là, các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 01/06/2016 đến ngày 01/8/2016 được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/03/2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình;

Thứ hai, thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Cũng theo quy định mới, đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện trên, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.

Cụ thể như, thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay tối đa 10 năm đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại và 5 năm đối với khách hàng là doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm ngày 01/6/2023.

Nếu ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 02 tháng kể từ ngày 01/8/2016 hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 02 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.

Với các quy định mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đã vay vốn hoặc đang có nhu cầu vay tiền để mua nhà, sửa chữa nhà ở. Đặc biệt, việc ban hành các quy định này cũng làm rõ hơn tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.