Sắp có hướng dẫn về ký kết hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Anh

Chính phủ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, dự thảo Nghị định hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động để làm công việc chuyên môn nghiệp vụ.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên được ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, tối đa là 2 lần theo quy định của pháp luật về lao động. Hết thời hạn hợp đồng lần 2, đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện tuyển dụng; không thực hiện ký hợp đồng với lao động mới để thực hiện cùng loại công việc nếu không thực hiện tuyển dụng.

Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng để thực hiện công việc của viên chức nghỉ chế độ thai sản, thôi việc, nghỉ hưu trong năm mà chưa kịp tuyển dụng.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, người lao động bảo đảm đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng. Mức tiền lương có thể áp dụng theo bảng lương của viên chức nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật lao động.

Các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; thời hạn tăng lương, mức tăng lương được thỏa thuận trong hợp đồng, có thể thỏa thuận áp dụng như chế độ đối với viên chức. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật được thực hiện như viên chức.

Trường hợp ký hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được quy hoạch vào chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý. Trường hợp được bổ nhiệm thì thực hiện tiếp nhậnvào làm viên chức để bổ nhiệm.

Thời gian ký kết hợp đồng lao động (không kể thời gian thử việc) được tính làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm trong trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức. Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người được phân cấp, ủy quyền ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người được phân cấp, ủy quyền ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng đối với số còn thiếu so với biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Ngoài các quy định trên, dự thảo Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện ký kết hợp đồng lao động công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể, đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này phải có nhu cầu ký kết hợp đồng và bảo đảm việc ký kết hợp đồng lao động không ảnh hưởng đến mức độ tự chủ của doanh nghiệp.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp ngoài phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp đủ để bảo đảm việc làm ổn định, tiền lương và thu nhập theo đúng quy định của pháp luật.

Quỹ phúc lợi của đơn vị bảo đảm đủ để chi trả chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với người lao động phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đảm nhận theo quy định của pháp luật.