Sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác

PV.

Vừa qua, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Điểm g, Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) nêu rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính: "Quy định lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Thực hiện Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Cụ thể, theo Dự thảo Thông tư, về nguyên tắc, việc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải tuân thủ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành; đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của VNX, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020.

Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của HNX và HOSE; gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới; không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới. Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

Đối với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm, theo Dự thảo Thông tư, chậm nhất đến hết ngày 30/06/2025, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước thời hạn quy định trên, HOSE thực hiện tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định sau: Tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết tại HOSE; Tổ chức giao dịch đối với chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đăng ký niêm yết mới. Trước ngày 01/07/2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của DN đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 01/07/2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của DN đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Từ ngày 01/07/2023 đến chậm nhất hết ngày 31/12/2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của DN niêm yết từ HNX. Từ ngày 01/01/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/06/2025, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của DN đăng ký giao dịch từ HNX...

Đối với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước thời hạn quy định trên, HNX và HOSE thực hiện tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu như sau: HNX tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu DN niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu DN phát hành riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu DN niêm yết từ HOSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. Trong khi đó, HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 01/01/2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu DN niêm yết từ HOSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu DN niêm yết từ HOSE sang HNX...

Đối với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, HNX tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư và được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.