Sẽ có quy định mới về tính khấu hao tài sản cố định

Theo Chinhphu.vn

Đơn vị của ông Lê Quang Hiệp (Đồng Tháp) mua sắm một số bảng điện tử Led (sử dụng công nghệ Led Diode) phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền (nguyên giá hơn 10 triệu đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ông Hiệp hỏi, theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC thì nhóm thiết bị bảng điện tử Led được xếp vào nhóm, loại tài sản cố định nào? Áp dụng mức tỷ lệ hao mòn là bao nhiêu? Thời gian khấu hao tài sản cố định là bao lâu?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được thông qua ngày 21/6/2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018). Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ Tài chính).

Do đó, đề nghị ông Hiệp căn cứ quy định tại Thông tư nêu trên (sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành và có hiệu lực thi hành) để thực hiện việc tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại đơn vị nơi ông công tác.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị ông có văn bản gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để được hướng dẫn giải đáp.