Sẽ giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng


Đó là một trong những giải pháp cấp bách được Bộ Tài chính đề xuất nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng cấp lần đầu, dự kiến giảm còn 70 triệu đồng/giấy phép. Nguồn: internet
Lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng cấp lần đầu, dự kiến giảm còn 70 triệu đồng/giấy phép. Nguồn: internet

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài chính dự thảo và xin ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quy định về lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng theo hướng điều chỉnh giảm mức thu lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tại Dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí so với quy định hiện hành tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

Giảm lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng là một trong những động thái tiếp theo của Bộ Tài chính sau nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, mức lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng lần đầu giảm từ 140 triệu đồng/giấy phép xuống còn 70 triệu đồng/giấy phép; mức lệ phí cấp đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng giảm từ 70 triệu đồng/giấy phép xuống còn 35 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng lần đầu giảm từ 70 triệu đồng/giấy phép xuống còn 35 triệu đồng/giấy phép; lệ phí cấp đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng giảm từ 35 triệu đồng/giấy phép xuống còn 17,5 triệu đồng/giấy phép.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, thời gian áp dụng mức lệ phí trên từ khi Thông tư chính thức có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Dự thảo Thông tư này là một trong những giải pháp cấp bách tiếp theo của Bộ Tài chính nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của tổ chức tín dụng nói riêng và sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 nói chung.