Tổng cục Hải quan:

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Hà Anh

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Chỉ thị số 1036/CT-TCHQ về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng trong ngành Hải quan.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý những lĩnh vực, địa bàn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định của Ngành.
Các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý những lĩnh vực, địa bàn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định của Ngành.

Tại Chỉ thị số 1036/CT-TCHQ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý những lĩnh vực, địa bàn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định của Ngành.

Đồng thời, tập trung nguồn lực thực hiện và hoàn thành chương trình, chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023; các kế hoạch trọng tâm về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Hải quan.

Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính, tăng tính chủ động trong quá trình giải quyết công việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tỉnh huống khẩn cấp, đột xuất trong đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, Chỉ thị nêu rõ, tích cực triển khai các giải pháp theo Chỉ thị số 4793/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Cùng với đó, tăng cường chống thất thu qua giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa...

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thẩm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng gia công, sản xuất xuất khẩu).

Đặc biệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về phòng, chống tham nhũng, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý.

Được biết, trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành hệ thống các quy chế, quy định có phạm vi điều chỉnh trực tiếp đến việc thực thi công vụ của toàn bộ công chức, viên chức ngành Hải quan.

Có thể kể tới các Quy chế đã được Tổng cục Hải quan ban hành như: Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ ngày 6/10/2016); Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016); Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (ban hành kèm theo Quyết định số 4398/QĐ-TCHQ ngày 20/12/2016…

Đầu năm 2023, xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 375/TCHQ-TCCB ngày 19/1/2023 về việc cảnh báo, chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ.

Tiếp đó, ngày 10/2/2023, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ các cấp. Hội nghị đã nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm và giao nhiệm vụ cụ thể cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc để khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế.