Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia Liên đoàn Các sở giao dịch chứng khoán thế giới


Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) sẽ là đầu mối tham gia làm thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế, trong đó có Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (WFE). Việc trở thành thành viên của WFE là một phần trong kế hoạch hội nhập của VNX nhằm nâng cao chuẩn mực trên thị trường, thu hút hiệu quả nhà đầu tư nước ngoài.

 VNX đã được thành lập theo mô hình mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ là đầu mối tham gia làm thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế, trong đó có Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (WFE).

Hiện nay, VNX đang trong quá trình nhận chuyển giao tư cách thành viên của WFE từ HOSE và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để chính thức trở thành thành viên của WFE.

Việc trở thành thành viên của WFE là một phần trong kế hoạch hội nhập của VNX nhằm nâng cao chuẩn mực trên thị trường, thu hút hiệu quả nhà đầu tư nước ngoài.

PV.