Sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2022

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện dự thảo báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2022 trình Bộ Tài chính trình Chính phủ theo đúng thời hạn quy định.

KBNN đã tiếp nhận Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 47/48 đơn vị dự toán cấp 1, 8/9 cơ quan quản lý.
KBNN đã tiếp nhận Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 47/48 đơn vị dự toán cấp 1, 8/9 cơ quan quản lý.

Từ tháng 10/2023, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ để thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và hỗ trợ, hướng dẫn KBNN các địa phương rà soát số liệu quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2022.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ KBNN các địa phương rà soát các báo cáo đầu vào, tổng hợp và kiểm tra các báo cáo đầu ra; lập báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh phục vụ việc trình UBND báo cáo HĐND tỉnh. Đồng thời, tiếp nhận, rà soát các báo cáo tài chính, báo cáo cung cấp thông tin của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương để lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc.

Hiện, KBNN đang tiếp tục tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị, cơ quan trung ương để hoàn thiện dự thảo báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2022.  

KBNN cho biết, đến nay, tất cả 63 địa phương đã hoàn thành báo cáo tài chính nhà nước tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân; KBNN đã tiếp nhận Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 47/48 đơn vị dự toán cấp 1, 8/9 cơ quan quản lý.

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán phục vụ công tác kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; phối hợp thực hiện công tác lập, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình Bộ Tài chính trình Chính phủ và gửi Kiểm toán Nhà nước theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện dự thảo báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2022 trình Bộ Tài chính trình Chính phủ theo đúng thời hạn quy định.