VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đảng bộ Bộ Tài chính: Nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới

Cán bộ Thuế hỗ trợ chính sách thuế

Đảng bộ Bộ Tài chính: Nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới

Dân vận là một trong những công tác quan trọng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Ý thức được tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, năm 2019, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong toàn ngành Tài chính thông qua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính; lãnh đạo, xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”; tham gia phối hợp bổ sung, sửa đổi quy chế văn hóa công sở; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả... với mục tiêu đưa công tác dân vận trở thành cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2018

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai các nghị quyết của Trung ương

Đảng bộ Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng Đảng

Kế hoạch hành động gắn với nhiệm vụ chính trị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ Bộ Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 15/01/2019 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nội dung công tác dân vận được Đảng bộ Bộ Tài chính xây dựng thành Kế hoạch hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính và từng đơn vị. Quá trình tổ chức triển khai được các cấp ủy Đảng tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các cấp ủy Đảng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ, công chức viên chức và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ tài chính - ngân sách, thông qua đó, đem lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức và hành động của đội ngũ, cán bộ, đảng viên toàn ngành Tài chính, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉđạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Ngành đã thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội; Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý vào dự thảo các văn bản của Trung ương và các văn bản của Bộ Tài chính.

Phong trào Thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Tài chính được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, đi vào chiều sâu. Từ đó tìm kiếm, phát hiện nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo động lực, cổ vũ, động viên đông đảo cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính tích cực hưởng ứng.

Bên cạnh đó, thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Lãnh đạo trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Bộ quán triệt tổ chức những cuộc sinh hoạt chuyên đề liên quan đến quán triệt và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh các cấp, làm tốt công tác vận động và thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền về công tác dân vận

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, Đảng ủy Bộ Tài chính đã đề ra kế hoạch triển khai công tác dân vận. Cụ thể:

Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/CP của Chính phủ vềchỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủyếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội vàdựtoán NSNN năm 2019; Thúc đẩy mạnh mẽcải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước... phục vụtốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, triển khai có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong ngành Tài chính tăng cường công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở”, “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Bộ và ngành Tài chính”…

Thứ tư, phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính; lãnh đạo, xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”; tham gia phối hợp bổ sung, sửa đổi quy chế văn hóa công sở; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả... Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉthị, kế hoạch của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối về công tác dân vận, đặc biệt công tác dân vận chính quyền 2019.

Thứ năm, phối hợp với Ban Tuyên giáo hướng dẫn và định hướng cho các đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể quần chúng làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM