Đảng bộ Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng Đảng

Thu Việt

Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bởi vậy, để tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Đảng ủy Bộ Tài chính chú trọng chỉ đạo xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.
Đảng ủy Bộ Tài chính chú trọng chỉ đạo xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Công tác dân vận luôn giữ vị trí quan trọng trong xây dựng Đảng

Thời gian qua, công tác dân vận trong Ðảng bộ Bộ Tài chính luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả. Với phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sâu sát dân đã được quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Bộ, công tác dân vận đã đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Theo đó, Đảng ủy Bộ đã ban hành Nghị quyết về xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đã tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng Bộ báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Đảng ủy Bộ đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Tài chính lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017-2022; Chỉ đạo Công đoàn Bộ hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Công đoàn Bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018-2023 vào tháng 12/2017; Đẩy mạnh phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Thực hiện tốt phong trào thi đua về “Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp lối sống của người cán bộ tài chính theo phong cách mới, thực hiện văn minh công sở”.

Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng vị trí công tác của mình luôn cố gắng gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, tác phong và thực thi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận

Để công tác dân vận tiếp tục phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ Tài chính đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai công tác vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Bộ về xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Thứ hai, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, tổ chức; Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự tận tâm, vì nhân dân mà phục vụ với tinh thần, trách nhiệm cao.

Thứ ba, tạo điều kiện để đoàn thể, nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia xây dựng các thể chế, chính sách, các chương trình, dự án ngay từ khi đang còn dự thảo, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt phải chú ý lắng nghe ý kiến nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ tư, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có kế hoạch ban hành chính sách mới phối hợp với cấp trên trực tiếp và các cơ quan báo chí trong Ngành chủ động phổ biến, tuyên truyền, giải thích để người dân, doanh nghiệp, tổ chức biết để tạo sự đồng thuận cũng như tiếp thu ý kiến phản hồi trước, trong và sau khi ban hành các chính sách có ảnh hưởng rộng đến đại đa số người dân, doanh nghiệp.

Thứ năm, cấp ủy cùng cấp phối hợp với thủ trưởng đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch thường xuyên đối thoại với người dân, doanh nghiệp, tổ chức và báo cáo kết qủa về Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức; Củng cố, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy các cơ quan, đơn vị trong Bộ để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh tại chỗ với phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; Lấy lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm phục vụ.