Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai các nghị quyết của Trung ương

Minh Hà

Chiều 16/7/2018, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư cho biết, nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết.
Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI với Đoàn kiểm tra, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc triển khai 2 nghị quyết này được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đạt hiệu quả cao.

Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính hiện đang được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với phân cấp quản lý của Chính phủ; Tăng cường bộ máy tham mưu về cơ chế chính sách; Củng cố bộ máy thực thi pháp luật và xác định đúng vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sat về lĩnh vực tài chính; Cơ cấu lại bộ máy gắn với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thực thi nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh phân cấp đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài chính.

Theo đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, việc tổ chức bộ máy ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa là cơ sở để ngành Tài chính thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy ở các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Đ/c Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.
Đ/c Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo thêm với Đoàn kiểm tra, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hai nghị quyết này rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả của các đơn vị trong hệ thống chính trị cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được thông qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã khẩn trương chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Bộ Tài chính mong muốn Đoàn kiểm tra có những góp ý cụ thể để Bộ có thêm thông tin, tạo động lực tiếp tục hoàn thiện, triển khai thực hiện giúp ngành Tài chính phát triển tốt hơn.

Tại buổi làm việc, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; đồng thời nêu ra một số kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Chính phủ về tổ chức bộ máy, về quản lý, sử dụng biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tích cực triển khai thực hiện 2 nghị quyết bằng nhiều hình thức như: Phổ biển, tuyên truyền, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động; Quán triệt trong toàn Ngành từ trung ương tới địa phương... Hai nghị quyết đã tạo ra khí thế mới, động lực mới và đã được triển khai quyết liệt trong toàn ngành Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính hoàn chỉnh báo cáo theo hướng bám sát nội dung, yêu cầu của 2 nghị quyết, đề cương của đợt kiểm tra; Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị để việc thực hiện cuộc kiểm tra đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý các thành viên trong Đoàn kiểm tra phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, đảm bảo nội dung, tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi của Bộ Tài chính, các đơn vị để xây dựng báo cáo đánh giá khách quan, trung thực.