VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Toàn cảnh Hội nghị tại giao ban trực tuyến công tác quý I/2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN

Kho bạc Nhà nước siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động sáng tạo, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước ưu tiên giải ngân kinh phí cho công tác phòng, chống dịch

Kho bạc Nhà nước chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao

Trình bày báo cáo giao ban quý 1/2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN năm 2020, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng KBNN cho biết: Đến thời điểm hiện nay, KBNN đã ban hành các kế hoạch công tác năm 2020 của hệ thống KBNN trên từng lĩnh vực công tác để toàn hệ thống KBNN thống nhất thực hiện. Theo đó, ngay trong kế hoạch công tác quý I/2020 và năm 2020, hệ thống KBNN sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Về nghiên cứu xây dựng các đề án, chính sách: KBNN tập trung nghiên cứu, xây dựng 29 đề án, chính sách, cụ thể như: Dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018; Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 trình Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt; Chủ trì soạn thảo 07 Thông tư trình Bộ Tài chính phê duyệt về các lĩnh vực: kiểm soát chi NSNN, kế toán nhà nước, quản lý ngân quỹ nhà nước; Chuẩn bị triển khai 18 đề án về chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng CNTT của KBNN…

Bên cạnh việc tập trung nghiên cứu xây dựng cơ chế chính, sách, trong quý I/2020, KBNN sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về quản lý quỹ NSNN: Hệ thống KBNN triển khai các giải pháp nhằm cải cách công tác thu NSNN như: phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan triển khai thu ngân sách qua mã ID; Thí điểm trao đổi thông tin thu phí, lệ phí dịch vụ công tại các Trung tâm hành chính công và Cổng thông tin dịch vụ công điện tử của các địa phương và mở rộng tài khoản chuyên thu tại 04 hệ thống ngân hàng thương mại (Seabank, Techcombank, VPBank, SHBank).

Cùng với đó, hệ thống KBNN tập trung triển khai thực hiện quy trình kiểm soát chi mới đối với mô hình KBNN cấp tỉnh theo hướng chuyên sâu, rõ trách nhiệm, đơn giản hóa giản các bước trong quy trình nghiệp vụ để tin học hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ gắn với việc hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; triển khai Đề án cải cách kiểm soát, thanh toán chi lương, điện nước…

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ: Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp huyện (trừ các giao dịch bằng tiền mặt theo chế độ quy định và các giao dịch của các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; triển khai nâng cấp thuê dịch vụ chương trình kiểm soát vốn đầu tư vắn với chương trình ứng dụng tổng hợp báo cáo vốn đầu tư. Nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của KBNN nhằm kết nối, trao đổi thông tin và chia sẻ dữ liệu giữa KBNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý vốn đầu tư công; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án lưu trữ hồ sơ trên dịch vụ công...

Về quản lý ngân quỹ và huy động vốn: Hệ thống KBNN tập trung hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng quy trình nghiệp vụ để triển khai các công cụ điều hành ngân quỹ nhà nước (NQNN); Xây dựng và trình Bộ Tài chính phương án điều hành NQNN năm, quý sát với thực tế và phù hợp với các quy định pháp luật; Tổ chức quản lý, điều hành NQNN đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của các cấp ngân sách, các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại mọi thời điểm; Gắn kết giữa quản lý NQNN, quản lý ngân sách và quản lý nợ. Đặc biệt, tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong thực hiện chính sách tiền tệ; Thực hiện các nghiệp vụ cơ cấu lại nợ công theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thí điểm phát hành các mã trái phiếu chuẩn, phát hành trái phiếu hỗ trợ thanh khoản cho nhà tạo lập thị trường khi có nhu cầu.

Về công tác quản lý nội ngành: Hệ thống KBNN tiếp tục sắp xếp, kiện toàn KBNN khu vực theo Quyết định phê duyệt của Bộ Tài chính; nghiên cứu xây dưng và báo cáo Bộ Tài chính triển khai thí điểm mô hình KBNN hai cấp; xây dựng và triển khai đề án tuyển dụng công chức năm 2020; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030. Triển khai các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990 – 01/4/2020) và 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2020)...

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn

Để đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống quyết liệt triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tập trung đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến tới từng công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống KBNN để nâng cao nhận thức, kịp thời phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Hai là, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ trong toàn hệ thống KBNN, trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị KBNN, không để tình trạng công chức, đơn vị lơ là trong xử lý công việc; gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng giao dịch.

Ba là, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ đặc biệt là công tác kiểm soát chi qua KBNN đã được KBNN tổ chức quán triệt tại Hội nghị thanh tra, kiểm tra và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN...

Bốn là, khẩn trương tập trung hoàn thiện các dòng công việc phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập hệ thống KBNN và Đại hội đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN lần thứ V để tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Năm là, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp đảm bảo theo đúng hướng dẫn, quy định, đặc biệt là gắn với công tác tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, tổ chức Đảng theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Sáu là, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành NSNN trên địa bàn...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM