VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sửa đổi quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sửa đổi quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước (NQNN) của ngân sách nhà nước.

Các tỉnh được tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh

Quy định về tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Thông tư số 23/2020/TT-BTC. Cụ thể, tại khoản 1 quy định về chi phí sử dụng NQNN, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng sau: Ngân sách trung ương khi tạm ứng, vay NQNN và ngân sách cấp tỉnh khi tạm ứng NQNN có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng NQNN cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán), với mức chi phí sử dụng NQNN bằng mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) theo quyết định của NHNN trong cùng thời kỳ.

Riêng khoản chi phí sử dụng NQNN của tháng đến hạn hoàn trả khoản tạm ứng, vay NQNN được thanh toán cho KBNN cùng thời điểm khi hoàn trả khoản tạm ứng, vay NQNN. Chi phí sử dụng NQNN được xác định theo công thức sau:

Sửa đổi quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước - Ảnh 1

Trong đó: i là mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của KBNN tại NHNN theo quyết định của NHNN trong cùng thời kỳ.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về “Chi phí sử dụng NQNN quá hạn”. Cụ thể, trường hợp khoản tạm ứng, vay NQNN của ngân sách trung ương, khoản tạm ứng NQNN của ngân sách cấp tỉnh quá thời hạn hoàn trả, ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng NQNN quá hạn theo mức bằng 150% mức chi phí sử dụng NQNN quy định nêu trên.

Các khoản tạm ứng, vay NQNN được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng thực hiện rút vốn sau ngày Thông tư có hiệu lực thi hành được áp dụng mức chi phí sử dụng NQNN, chi phí sử dụng NQNN quá hạn (nếu có) theo quy định tại Thông tư này.

Còn về điều khoản chuyển tiếp, tại dự thảo, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định: Dư nợ tạm ứng, vay NQNN của ngân sách nhà nước tính đến ngày thông tư này có hiệu lực thi hành được áp dụng mức chi phí sử dụng NQNN, chi phí sử dụng NQNN quá hạn (nếu có) theo quy định tại thông tư này kể từ ngày thông tư có hiệu lực thi hành.

Các khoản tạm ứng, vay NQNN được phê duyệt trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng thực hiện rút vốn sau ngày thông tư có hiệu lực thi hành được áp dụng mức chi phí sử dụng NQNN, chi phí sử dụng NQNN quá hạn (nếu có) theo quy định tại thông tư này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM