Sửa chính sách thuế, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình quản lý thuế đối với Hợp tác xã từ đó có những đề xuất cụ thể nhằm thay đổi chính sách và quản lý thuế, góp phần thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế này.

Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ảnh Internet.
Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ảnh Internet.

Theo Tổng cục Thuế, kinh tế tập thể với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước. Chính vì vậy, kinh tế tập thể luôn được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển thông qua những chính sách tài chính được triển khai hỗ trợ cho HTX mang lại những hiệu quả nhất định như: Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, về khoa học/công nghệ và thị trường, về đất đai và đặc biệt là chính sách thuế.

Tuy nhiên, HTX có đặc thù tổ chức hoạt động khác biệt với doanh nghiệp nhưng các chính sách về thuế đối với quy định và hỗ trợ cho HTX vẫn còn rời rạc và lồng ghép theo chính sách thuế đối với doanh nghiệp. Cùng với đó công tác quản lý thuế hiện nay đang chủ yêu tập trung đối với khối doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, trong khi quản lý thuế đối với HTX chưa được quan tâm chú trọng đúng mức.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với HTX, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế địa phương thực hiện đánh giá về tình hình phát triển và hoạt động của HTX và Liên minh HTX trên địa bàn. Việc đánh giá thực trạng sẽ gắn với công tác quản lý thuế theo các nội dung như: Hiệu quả thực hiện công tác quản lý thuế đối với HTX; đánh giá những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý thuế đối với HTX.

Theo Tổng cục Thuế, trên cơ sở những đánh giá của Cục Thuế địa phương sẽ đề xuất những nội dung cần thiết để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách thuế và nhất là quản lý thuế đối với HTX.