Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính đang Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. FinancePlus.vn xin cung cấp cho các đối tượng bạn đọc quan tâm về nội dung này.

Hướng dẫn đối tác kinh doanh. Nguồn: internet
Hướng dẫn đối tác kinh doanh. Nguồn: internet

Các căn cứ để sửa đổi bổ sung:
- Căn cứ vào Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001;
- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;
- Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;           
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012, như sau:

a, Sửa đổi bổ sung  “Điều 1. Đối tượng nộp phí, lệ phí: bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh.

3. Tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin”.

b, Sửa đổi, bổ sung  “Điều 3. Mức thu phí, lệ phí

Mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này”.

c, Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4 như sau:

“5. Trường hợp Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tiếp nhận yêu cầu và thu phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Cục Quản lý đăng ký kinh doanh được trích 90% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho công tác công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thu phí. Phần còn lại 10%, cơ quan thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tiếp nhận yêu cầu và thu phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh được trích 30% số phí thu được. Phần còn lại 70%, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển về Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh được trích 60% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước, để trang trải cho công tác công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Phần còn lại 10%, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Các nội dung chi được thực hiện theo quy định hiện hành”.

d, Sửa đổi, bổ sung Điểm 7 phần III Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

7

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần 

300.000 

Trên đây là một số nội dung sửa đổi bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh trực tiếp về  Bộ Tài chính hoặc Tạp chí Tài chính, chúng tôi sẽ tổng hợp và chuyển sang để Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn.