Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững

Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa

Trong những năm qua, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, công cuộc phát triển nguồn nhân lực nông thôn đã đạt được những bước chuyển biến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn có đủ trình độ chuyên môn, tay nghề để có thể tham gia vào các công việc sản xuất quy mô lớn, mang tính công nghiệp là hết sức quan trọng và cấp thiết.
Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới

Chiều 14/11, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung cho biết, công tác khuyến công thời gian qua là một trong những điểm sáng, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của toàn ngành công thương, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.
Phát triển, nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ: Yếu tố hàng đầu để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cơ cấu lại nền công nghiệp đất nước

Phát triển, nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ: Yếu tố hàng đầu để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cơ cấu lại nền công nghiệp đất nước

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nhất là trước những thách thức đặt ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt chú trọng vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới. Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cơ cấu lại nền công nghiệp đất nước, cần tiếp tục phát triển, nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ trong thời gian tới.
Phát triển ngành dịch vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phát triển ngành dịch vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội thảo “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, góp phần phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.