Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán trong bối cảnh hiện nay

Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán trong bối cảnh hiện nay

Các quốc gia trên thế giới đều đặt ra yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về kế toán, kinh doanh dịch vụ kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động. Tại Việt Nam, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kế toán, Bộ Tài chính thường xuyên yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc bảo đảm và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán. Bài viết hệ thống lại một số quy định đáng lưu ý về kinh doanh dịch vụ kế toán, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ này trong thời gian tới.
Hệ thống hóa cơ sở pháp lý hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán

Hệ thống hóa cơ sở pháp lý hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán

Trong những năm qua, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và lĩnh vực tài chính kế toán của đất nước đã giúp cho hoạt động hành nghề dịch vụ kế toán có điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, do hoạt động này có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp, nên các quy định liên quan đến hoạt động này khá phức tạp.
Phát triển dịch vụ kế toán Việt Nam theo cam kết hội nhập quốc tế

Phát triển dịch vụ kế toán Việt Nam theo cam kết hội nhập quốc tế

Bài viết trao đổi về yêu cầu đối với kế toán và dịch vụ kế toán của Việt Nam hiện nay; Các cam kết cụ thể của Việt Nam trong quá trình hội nhập trong lĩnh vực kế toán và dịch vụ kế toán, đồng thời, đưa ra một số giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng với hội nhập quốc tế dịch vụ kế toán của Việt Nam thời gian tới.
Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013) đặt mục tiêu phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán phù hợp thông lệ quốc tế, điều kiện của Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng của các thông tin kinh tế, tài chính, ngân sách phục vụ công tác điều hành, ra quyết định của cơ quan Nhà nước; thúc đẩy các hoạt động sản xuất, thương mại - dịch vụ và đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
Một số vấn đề về phát triển dịch vụ kế toán tại Việt Nam

Một số vấn đề về phát triển dịch vụ kế toán tại Việt Nam

Hội nhập quốc tế về kế toán là một yêu cầu tất yếu của Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Trước những yêu cầu của xu thế toàn cầu hóa, hoạt động dịch vụ kế toán Việt Nam đang phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán tại Việt Nam nhằm tìm ra các giải pháp để hoàn thiện thị trường là một vấn đề cần thiết hiện nay.
07 nhân tố quan trọng tác động đến thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán

07 nhân tố quan trọng tác động đến thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán

Dịch vụ kế toán là 1 trong 8 lĩnh vực, ngành nghề được di chuyển hoạt động tự do trong Cộng đồng kinh tế ASEAN(AEC), do vậy, hoạt động dịch vụ kế toán Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Do đó, việc nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán Việt Nam là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.