Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3823/BTC-QLKT gửi các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán về thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý giám sát, thanh tra, kiểm tra thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ có các biện pháp để chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán của các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, người hành nghề dịch vụ kế toán tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về kế toán, kinh doanh dịch vụ kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng.

Đồng thời, phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng để việc công bố thông tin tài chính của khách hàng đến các đối tượng liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán cần quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, người hành nghề dịch vụ kế toán; Kiểm soát tốt việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên, người hành nghề dịch vụ kế toán.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, người hành nghề dịch vụ kế toán cần nắm vững và thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật kế toán, kinh doanh dịch vụ kế toán, đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề kế toán và pháp luật khác có liên quan đến nội dung công việc khi cung cấp dịch vụ kế toán.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, người hành nghề dịch vụ kế toán tuân thủ đầy đủ các quy định về kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kiến nghị về các tồn tại, sai sót phát hiện trong các cuộc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm chỉnh việc ký kết hợp đồng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Quy định rõ nội dung, trách nhiệm của người hành nghề dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán trong mỗi loại dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của kế toán viên hành nghề, kịp thời thông báo, báo cáo tình hình tăng, giảm hoặc thay đổi kế toán viên hành nghề với Bộ Tài chính theo quy định. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định để tránh các trường hợp gian lận trong đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, thực hiện đúng chế độ bảo hiểm xã hội cho nhân viên, đặc biệt là người hành nghề dịch vụ kế toán.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chấp hành đúng thời hạn nộp các loại báo cáo theo quy định, nội dung báo cáo phải đúng thực tế và đầy đủ theo yêu cầu quy định của pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các dịch vụ; Thực hiện nghiêm công tác văn thư, hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu; Quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu, con dấu... để tránh rủi ro trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó là tăng cường sự phối hợp, trao đổi và liên lạc giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán. Không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; Không đưa thông tin không đúng thực tế làm mất uy tín của công ty khác.

Các đơn vị cần phản ánh các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cụ thể để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện phát triển thị trường dịch vụ kế toán. Khi phát hiện thấy các khách hàng, tổ chức, cá nhân khác vi phạm pháp luật kế toán cần có ý kiến phản ánh cho Bộ Tài chính để xử lý kịp thời. Đồng thời, cần tham gia tích cực hoạt động truyền thông để nâng cao hiểu biết của xã hội về nghề nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.