Tác động từ vốn trí thức đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tp. Hồ Chí Minh

Tác động từ vốn trí thức đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu tác động của vốn tri thức, gồm ba thành phần chính là vốn con người, vốn cấu trúc và vốn quan hệ, tác động đến hiệu quả hoạt động của 220 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh. Thông qua phương pháp PLS-SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy, cả ba thành phần của vốn tri thức đều có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là vốn quan hệ. Các kết quả của nghiên cứu hiện tại cung cấp góc nhìn mới, sâu hơn về tác động từ mỗi thành phần của vốn tri thức đến hiệu quả hoạt động, cũng như những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả vốn quan hệ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành "lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước" 

Để doanh nghiệp nhà nước thực sự trở thành "lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước" 

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới khu vực DNNN được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.
Ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần được niêm yết trên TTCK Việt Nam

Ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần được niêm yết trên TTCK Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá mức độ ảnh hưởng của nợ xấu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 09 ngân hàng thương mại cổ phần được niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2012-2022. Sử dụng mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, hệ số rủi ro tín dụng, hiệu quả về chi phí hoạt động, thu nhập ngoài lãi, tỷ lệ tăng trưởng GDP ảnh hưởng lên hiệu quả về chi phí hoạt động tác động ngược chiều với khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại; biến tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, thu nhập ngoài lãi, tỷ lệ tăng trưởng GDP có tác động cùng chiều với khả năng sinh lợi của ngân hàng htương mại cổ phần.
Kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kiểm soát nội bộ (KSNB) luôn được biết đến như một phương tiện hữu hiệu trong công tác quản trị doanh nghiệp (DN), đặc biệt là của các DN niêm yết (DNNY). Nhằm đánh giá vai trò của KSNB đến hiệu quả hoạt động của các DNNY trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, nghiên cứu sử dụng dữ liệu năm 2019 của 48 DNNY trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các công ty chưa nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của KSNB; đồng thời, đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường vai trò của KSNB góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN.
Yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích định lượng với mẫu dữ liệu bao gồm 70 doanh nghiệp bất động sản niêm niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đòn bẩy nợ cao khiến cho các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam hoạt động kém hiệu quả hơn. Xét về các biến đặc trưng doanh nghiệp thì tất cả các biến ngoại trừ cấu trúc tài sản đều giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tương tự, cả ba biến vĩ mô bao gồm tăng trưởng kinh tế, lãi suất và lạm phát đều có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động. Dựa trên những kết quả này, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp bất động sản.
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại giai đoạn 2017-2020

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại giai đoạn 2017-2020

Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính được kiểm toán công bố trên website của 24 ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, sử dụng mô hình hồi quy OLS với biến phụ thuộc là tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) – đại diện cho hiệu quả hoạt động và các biến phụ thuộc được chia thành yếu tố bên trong và bên ngoài. Kết quả cho thấy, ROA thuận chiều với quy mô tài sản và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của khách hàng; đồng thời, nghịch chiều với tỷ lệ chi phí hoạt động, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản và sở hữu ngân hàng.
Quy định mới về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Quy định mới về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.