Kho bạc Nhà nước huy động hơn 230 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 8 tháng

Thùy Linh

Trong 8 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 230.511 tỷ đồng trái phiếu chính phủ; đạt 57,6% kế hoạch năm 2023.

Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành đến hết ngày 31/8/2023 là 230.511 tỷ đồng.
Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành đến hết ngày 31/8/2023 là 230.511 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, KBNN đã bám sát diễn biến thị trường, tổ chức triển khai công tác huy động vốn theo kế hoạch Bộ Tài chính giao. Theo thống kê, tổng khối lượng TPCP phát hành đến hết ngày 31/8/2023 là 230.511 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng). Lãi suất phát hành TPCP bình quân là 3,44%/năm; kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 12,44 năm và thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP là 9,19 năm.

Song song với công tác huy động vốn, KBNN cũng điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt (gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại; mua lại có kỳ hạn TPCP; tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước theo quy định). Đồng thời, chủ động quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ; tiếp tục mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại.

KBNN cũng đã tiếp tục triển khai các giải pháp huy động vốn TPCP theo nội dung đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính đánh giá tình hình thu, chi ngân sách trung ương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tồn quỹ ngân sách trung ương, tồn ngân quỹ nhà nước để chủ động xây dựng kế hoạch điều chỉnh kế hoạch phát hành TPCP 4 tháng cuối năm 2023.

Trong những tháng cuối năm, KBNN sẽ tiếp tục điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý III/2023 được Bộ Tài chính phê duyệt; quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ; tiếp tục triển khai việc mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại theo quy định.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước để tổ chức huy động vốn TPCP với khối lượng phù hợp đảm báo đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.