Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế triển khai đồng bộ các giải pháp trong những tháng cuối năm

PV.(T/h)

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Quý III/2021, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện thu ngân sách nhà nước là 7.668 tỷ đồng, đạt 126% so với dự toán, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2020.
Quý III/2021, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện thu ngân sách nhà nước là 7.668 tỷ đồng, đạt 126% so với dự toán, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong thời gian qua, KBNN Thừa Thiên - Huế tiếp tục tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ Nhà nước quy định; triển khai phối hợp thu các khoản thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng thương mại tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch của KBNN Tỉnh nộp các khoản thu của nhà nước thuận lợi nhanh chóng, an toàn, các giải pháp nhằm cải cách công tác thu ngân sách nhà nước; chỉ đạo chuyên môn phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, quản lý chặt chẽ quỹ NSNN, điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách.

Cùng với đó, đơn vị đã tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị được giao quản lý trên địa bàn, thực hiện công tác kiểm soát chi tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thời gian; giải quyết hồ sơ chặt chẽ, chính xác, kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ.

KBNN Thừa Thiên - Huế cũng sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc nhập, phê duyệt dự toán trên TABMIS; kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao; ưu tiên kiểm soát chi nhanh, đúng quy định của pháp luật đối với các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện kiểm soát, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; chủ động tham mưu và báo cáo định kỳ về thu, chi ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương.

KBNN Thừa Thiên - Huế tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước; thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo số liệu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Lãnh đạo; duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán, phối hợp thu NSNN cho các đơn vị KBNN trong nội bộ Hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng.

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp trên, quý III/2021, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện thu ngân sách nhà nước là 7.668 tỷ đồng, đạt 126% so với dự toán, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2020.

Phát huy những kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm, KBNN Thừa Thiên Huế quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách năm 2021.

Cụ thể, KBNN Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và công chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và đạo đức công vụ, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính ngân sách theo Luật NSNN 2015, tập trung đầy đủ thu NSNN, điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách...

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ chi NSNN; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán trong lĩnh vực tài chính - NSNN. Tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và công chức trong việc thực thi công vụ.

KBNN Thừa Thiên - Huế cũng sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định của UBND Tỉnh, Bộ Tài chính và KBNN. Đẩy mạnh thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN. Duy trì 100% Dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN trên toàn địa bàn tỉnh, "trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng"...

Trong quý III/2021, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện thu NSNN là 7.668 tỷ đồng, đạt 126% so với dự toán, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2020. Trong những tháng cuối năm 2021, KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai các giải pháp trọng tâm, trọng điểm.