Đổi mới hoạt động kiểm tra sau thông quan góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đổi mới hoạt động kiểm tra sau thông quan góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại phát triển, Hải quan Việt Nam đã cải cách, đổi mới hoạt động kiểm tra sau thông quan. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của ngành Hải quan hướng tới tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc; đồng thời xác định công tác kiểm tra sau thông quan thành một trụ cột của quản lý hải quan hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp (DN) tự nguyện tuân thủ pháp luật.
Hoãn kiểm tra sau thông quan để hỗ trợ doanh nghiệp

Hoãn kiểm tra sau thông quan để hỗ trợ doanh nghiệp

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan chưa thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch đối với các cuộc kiểm tra sau thông quan chưa cần thiết.
Thu nộp ngân sách đạt 80,74 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Thu nộp ngân sách đạt 80,74 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

11 tháng năm 2022, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện 63 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 105% chỉ tiêu được giao và bằng 262,5% so với cùng kỳ năm 2021. Qua kiểm tra sau thông quan, Hải quan TP. Hà Nội đã thu nộp vào ngân sách 80,74 tỷ đồng.
Hải quan TP. Hồ Chí Minh tập trung triển mạnh kiểm tra sau thông quan

Hải quan TP. Hồ Chí Minh tập trung triển mạnh kiểm tra sau thông quan

Năm 2021, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện trên 60 cuộc kiểm tra sau thông quan, chủ yếu thực hiện tại trụ sở cơ quan Hải quan, tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 25 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tăng 33%. Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tập trung nhiều vào công tác hậu kiểm, lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu...
Hoạt động kiểm toán trong kiểm tra sau thông quan

Hoạt động kiểm toán trong kiểm tra sau thông quan

Kiểm tra sau thông quan là nghiệp vụ quan trọng của cơ quan Hải quan. Kiểm tra sau thông quan sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ như kế toán, kiểm toán, điều tra, xử lý vi phạm, công cụ toán kinh tế.
Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan ở Việt Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan ở Việt Nam

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại phát triển, Hải quan Việt Nam đã chuyển đổi phương thức quản lý từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra sau thông quan phù hợp với cơ chế quản lý hải quan hiện đại.