Hải quan TP. Hà Nội:

Thu nộp ngân sách đạt 80,74 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Minh Hà

11 tháng năm 2022, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện 63 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, bằng 105% chỉ tiêu được giao và bằng 262,5% so với cùng kỳ năm 2021. Qua kiểm tra sau thông quan, Hải quan TP. Hà Nội đã thu nộp vào ngân sách 80,74 tỷ đồng.

Trong 11 tháng, qua kiểm tra, giám sát, Hải quan TP. Hà Nội đã thu nộp ngân sách 80,74 tỷ đồng.
Trong 11 tháng, qua kiểm tra, giám sát, Hải quan TP. Hà Nội đã thu nộp ngân sách 80,74 tỷ đồng.

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, triển khai công tác kiểm tra sau thông quan, thời gian qua, các đơn vị thuộc Cục đã tập trung kiểm tra vào các lĩnh vực, chuyên đề có rủi ro cao như: Hàng xuất nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh, đường bộ, xuất khẩu khoáng sản, tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, chuyển đổi mục đích sử dụng máy móc thiết bị...

Cùng với các hoạt động kiểm tra trên, đơn vị đã tích cực thu thập, phân tích thông tin và đề xuất kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu rủi ro đối với các doanh nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch; thường xuyên rà soát, thu thập thông tin về tình hình thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan tại trụ sở các chi cục hải quan...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, lũy kế đến ngày 30/11, Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện 63 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp; kiểm tra 66 cuộc tại trụ sở chi cục kiểm tra sau thông quan.

Qua kiểm tra, giám sát, Hải quan TP. Hà Nội đã thu nộp ngân sách 80,74 tỷ đồng, trong đó riêng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thu nộp ngân sách 79,67 tỷ đồng, các chi cục hải quan thu nộp ngân sách 1,07 tỷ đồng.