Vai trò của tổ chức tư vấn phát hành và công ty kiểm toán độc lập trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Vai trò của tổ chức tư vấn phát hành và công ty kiểm toán độc lập trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam thời gian qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nóng cùng với một số vi phạm trên thị trường TPDN riêng lẻ đã tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến tổ chức phát hành và nhà đầu tư, thì vai trò và trách nhiệm của các tổ chức khác tham gia đợt phát hành như tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức kiểm toán cũng cần được xem xét...
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và là yếu tố nền tảng trong các lý thuyết tăng trưởng hiện đại. Kinh nghiệm từ các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia thành công trong hỗ trợ và thúc đẩy ĐMST của doanh nghiệp có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam. Bài viết đã tổng hợp kinh nghiệm quốc tế nổi bật về thúc đẩy ĐMST của doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số khuyến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy ĐMST của doanh nghiệp Việt Nam.
Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ thống an sinh xã hội và bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ thống an sinh xã hội và bài học cho Việt Nam

An sinh xã hội là một trong những vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Từ ý nghĩa này, để duy trì ổn định kinh tế - xã hội, nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách và không ngừng cải cách hệ thống an sinh xã hội nhằm gia tăng quyền tiếp cận an sinh xã hội của người dân.
Kinh nghiệm quốc tế trong sử dụng hiệu quả không gian biển

Kinh nghiệm quốc tế trong sử dụng hiệu quả không gian biển

Việt Nam có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế biển. Để phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên dựa trên tiềm năng các tài sản biển và ven biển của quốc gia, xây dựng quy hoạch không gian biển là cần thiết đối với Việt Nam.
Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam

Trong những năm gần đây, kế toán quản trị chi phí đã từng bước được hoàn thiện, song thực tế, hệ thống kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị, chưa kết nối và đồng bộ với hệ thống các phương pháp quản trị hiện đại…