Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công

Kim Cúc

Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, xử lý kịp thời nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công

Trong thời gian qua, công tác hoàn thiện văn bản pháp luật về quản lý tài sản công tiếp tục được triển khai. Qua đó, đã tạo lập hành lang pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả, gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Tài chính, đến nay, hệ thống các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài chính đã được ban hành với 18 Nghị định, 01 Nghị quyết của Chính phủ, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 09 thông tư.

Năm 2021, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.  Đồng thời, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung; về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng và trụ sở chuyên dùng; đôn đốc báo cáo việc kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định.

Luỹ kế đến cuối tháng 12/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29,6 nghìn cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, trong đó riêng năm 2021 là 1,4 nghìn cơ sở.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đang tập trung nghiên cứu để khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định trong lĩnh vực quản lý tài sản công, như: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước,...

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian từ nay đến cuối năm, để nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Tập trung rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức; đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế khoán, thuê tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.