Ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Trần Huyền

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Nghị định nhằm bảo đảm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công được tôn trọng và bảo vệ và thực hiện quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.

Các Nghị định trên đã quy định cụ thể về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở, Chánh thanh tra Bộ, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ.

Đồng thời, các Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm thi hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, các cơ quan chức năng của Nhà nước, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, để phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. 

Một số các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: không xử phạt vi phạm hành chính; không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm theo quy định pháp luật. Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, ngày 21/3/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2617/BTC-QLCS đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, có Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý tăng cường việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ, bảo đảm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.