Tái cấp vốn 16.000 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hương Giang

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 7/5/2020 quy định về việc tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với NHCSXH. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm; lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày NHNN giải ngân tái cấp vốn đối với NHCSXH. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/7/2020.

Về trả nợ vay tái cấp vốn, Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định, khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn đã được giải ngân theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư này cho NHNN từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trường hợp đến hết ngày 31/7/2020, NHCSXH không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân theo quy định thì chậm nhất đến ngày 15/8/2020, NHCSXH phải trả NHNN số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ Khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.  

Trường hợp khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH không trả hết nợ theo quy định thì NHNN chuyển khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn theo quy định của NHNN về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa NHNN và tổ chức tín dụng...