VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đà Nẵng dự kiến chi 5,3 tỷ đồng cho nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đà Nẵng dự kiến chi 5,3 tỷ đồng cho nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố với tổng kinh phí dự kiến trên 5,3 tỷ đồng.

Áp dụng sản xuất tinh gọn để nâng cao hiệu quả, năng suất của doanh nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030

Các địa phương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất, chất lượng

Kế hoạch đặt mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ; áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất (năng suất dịch vụ công, năng suất xanh, năng suất bền vững); hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng; kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp TFP dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bên vững cho doanh nghiệp, nâng tỷ trọng đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế thành phố, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đào tạo và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ít nhất 15 lượt chuyên gia năng suất chất lượng của các sở ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 45% vào năm 2025 và tiêp tục duy trì đạt trên 45% vào năm 2030.

Hỗ trợ triển khai thực hiện ít nhất 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung gắn liền với nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất chất lượng (xây dựng, áp dụng, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh...) dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; gắn kết với các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng ở một số ngành, lĩnh vực để hỗ trợ cho ít nhất 15 doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 3 doanh nghiệp xây dựng và triển khai dự án, mô hình điểm áp dụng đồng bộ các giải pháp về cải tiến năng suất chất lượng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM