Các địa phương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất, chất lượng

Linh Nguyễn

Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020, hiện nay nhiều địa phương đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng các đề án, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Như tại TP. Hồ Chí Minh, đầu tháng 6/2021, UBND Thành phố đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 400 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia các dự án nâng cao năng suất chất lượng. 

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành theo định hướng phát triển kinh tế thành phố giai đoạn 2021-2025 triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, cải tiến hoạt động đo lường, bao gồm: công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; chuyển đổi số…..

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP. Hồ Chí Minh đã tập trung phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm...

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hay như tại tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh này cũng đang triển khai hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã của tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Theo đó, đến năm 2025, tỉnh Sóc Trăng đề ra mục tiêu hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được tư vấn, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS); tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) hoặc tiêu chuẩn quốc tế (TCQT); tư vấn, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP); tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định. Đến năm 2030, hỗ trợ 95 sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được tư vấn, công bố, áp dụng TCCS; tư vấn, chứng nhận phù hợp TCQG hoặc TVQT; tư vấn, chứng nhận phù hợp QCKTQG, QCKTĐP; tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.

Đến năm 2030, tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ ít nhất 90 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong việc tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến; hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Hỗ trợ 06 đơn vị thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận, nâng cấp theo ISO/IEC 17025.

Thực tế cho thấy, qua một thời gian áp dụng, việc hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng tại các địa phương này đã góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh tăng cơ hội tiếp cận và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, ứng dụng những giải pháp công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh chinh phục thị trường, khách hàng, gia tăng lợi nhuận, củng cố thương hiệu cũng như nâng cao năng lực cạnh của các doanh nghiệp tại từng địa phương.