VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Nội dung, nguyên tắc xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu

Hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm trong xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu đã được DATC tích cực triển khai từ nhiều năm qua

Nội dung, nguyên tắc xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu

Có hiệu lực 10/12/2020, Nghị định số 129/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã nêu rõ nội dung, nguyên tắc xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu.

DATC vững tin thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mới

Ngày 19/3, DATC bán đấu giá tài sản tại Công ty Thực phẩm Miền Bắc

Tăng quyền, tăng trách nhiệm cho DATC

10 hình thức xử lý nợ mua, tiếp nhận của DATC

Nội dung xử lý tài chính

Theo đó, tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 129/2020/NĐ-CP quy định cụ thể: DATC xem xét, giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ gắn với phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Mức giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu được căn cứ theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu về xác định giá trị doanh nghiệp trừ đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ nợ khác (nếu có) và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ;

Các chủ nợ khác quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên;

Từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, nếu doanh nghiệp tái cơ cấu có phát sinh lỗ, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo doanh nghiệp tái cơ cấu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để có biện pháp khắc phục, bồi thường theo quy định.

Số lỗ còn lại được DATC và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu xem xét, thực hiện tiếp việc giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ nếu còn nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ và giá trị sổ sách khoản nợ.

Cùng với đó, tại điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định này quy định: DATC giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp nợ trên cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất giữa các bên.

Mức giảm trừ tối đa không quá số lỗ lũy kết trên báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ.

Nguyên tắc xử lý tài chính

Theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định 129/2020/NĐ-CP quy định về xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu theo các nguyên tắc sau:

Việc xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu phải gắn với phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ phải gắn liền với việc DATC chuyển nợ, tài sản thành vốn góp tại doanh nghiệp và không làm thay đổi trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã gây ra tổn thất tài chính trước đây; Đảm bảo công khai, minh bạch và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Những quy định mới này, được đánh giá là động lực quan trọng cho DATC phát huy vị thế là tổ chức mua bán, xử lý nợ dẫn đầu.

Trong giai đoạn tới, với bối cảnh số lượng doanh nghiệp nhà nước cần hỗ trợ tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu không còn nhiều, hoạt động mua bán, xử lý nợ và tài sản theo cơ chế thị trường gặp cạnh tranh gay gắt, nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế chưa được tháo gỡ, DATC sẽ phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đồng sức, đồng lòng để tiếp tục ổn định và phát triển, phát huy vị thế là tổ chức mua bán, xử lý nợ đi đầu trên thị trường.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM