VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tín dụng chính sách - Trợ lực giảm nghèo bền vững

Tính đến ngày 31/8/2019, tổng nguồn vốn chính sách đã giải ngân đạt 207.708 tỷ đồng, tăng 63.052 tỷ đồng so với 31/12/2015

Tín dụng chính sách - Trợ lực giảm nghèo bền vững

Thơi gian qua, nguồn vốn tín dụng ngân hàng nói chung và tín dụng chính sách nói riêng đã phát huy hiệu lực, hiệu quả tác động tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính sách cho người nghèo

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Hiệu quả tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Tín dụng chính sách xã hội: Kết quả triển khai và đề xuất giải pháp

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 200 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến nay, chương trình tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, có tác động tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tính đến ngày 31/8/2019, tổng nguồn vốn chính sách đã giải ngân đạt 207.708 tỷ đồng, tăng 63.052 tỷ đồng so với 31/12/2015; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 199.823 tỷ đồng, tăng 57.295 tỷ đồng so với 31/12/2015. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9,7%, với trên 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, chương trình tín dụng hộ nghèo với dư nợ đạt 35.888 tỷ đồng, chiếm 18% tổng dư nợ, với hơn 1,1 triệu hộ đang còn dư nợ; doanh số cho vay giai đoạn 2016 - 2019 đạt 41.905 tỷ đồng với gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn.

Chương trình tín dụng hộ cận nghèo với dư nợ đạt 31.572 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng dư nợ, với hơn 894 nghìn hộ còn dư nợ (tăng 4.091 tỷ đồng so với 31/12/2015). Chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo với dư nợ đạt 33.159 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng dư nợ, với trên 1 triệu hộ còn dư nợ (tăng 29.655 tỷ đồng so với 31/12/2015).

Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với dư nợ đạt 34.035 tỷ đồng, chiếm 17% tổng dư nợ, với gần 2,8 triệu lượt hộ còn dư nợ (tăng 13.939 tỷ đồng so với 31/12/2015).

Chương trình cho vay giải quyết việc làm với dư nợ đạt 17.285 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng dư nợ, với gần 529 nghìn khách hàng còn dư nợ (tăng 10.461 tỷ đồng so với 31/12/2015).

Bên cạnh việc triển khai các chương trình tín dụng trên, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt được những kết quả tích cực.

Tính đến ngày 31/8/2019, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với dư nợ đạt 11.038 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ, với trên 414 nghìn khách hàng còn dư nợ; doanh số cho vay giai đoạn 2016 - 2019 đạt 6.908 tỷ đồng, với gần 199 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn đi học.

Nhìn chung, việc triển khai các chương trình tín dụng đã mang lại hiệu quả cao và ý nghĩa thiết thực, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội, sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Đẩy lùi tín dụng đen, giảm nghèo bền vững

Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo, các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt hiệu quả về kinh tế - xã hội, góp phần trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Theo đó, vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, trong đó tập trung ưu tiên cho vay khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới... và đối tượng hộ nghèo.

Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách xã hội có tác động trực tiếp, đẩy lùi và ngăn chặn sự tác động tiêu cực của tín dụng đen đến đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại các vùng nông thôn, dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trong giai đoạn 2016 đến 31/8/2019 đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chinh sách Xã hội với doanh số cho vay đạt 221.693 tỷ đồng; góp phần giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775 nghìn lao động (trên 17 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); gần 200 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; trên 108 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo.

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng được cải thiện; góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2007 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,75% xuống còn 4,25%; giai đoạn 2016-2018 giảm từ 8,23% xuống còn 5,23% (bình quân 1,0%/năm).

Như vậy, chương trình tín dụng chính sách là một trong những trụ cột an sinh xã hội quan trọng để thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời, là công cụ hữu hiệu trong việc điều phối các nguồn lực xây dựng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trong xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM