Tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô

PV.

(Tài chính) Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu về tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và triển khai thực hiện TTLT 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT.

Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá và về thuế trên địa bàn đối với hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu nói chung, giá cước vận tải ô tô nói riêng. Nguồn: internet
Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá và về thuế trên địa bàn đối với hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu nói chung, giá cước vận tải ô tô nói riêng. Nguồn: internet
Theo đó, trước tình hình giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn số 16176/BTCT-QLG ngày 6/11/2014 và công văn số 14185/BGTVT-VT ngày 07/11/2014 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn, trong đó đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, yêu cầu doanh nghiệp kê khai giảm giá cước vận tải ô tô phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu; đồng thời, Liên bộ cũng thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc tại một số địa phương về nội dung trên.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô đã thực hiện giảm giá cước vận tải và kê khai lại giá với Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải địa phương. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô chưa thực hiện kê khai giảm cước trong khi giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu thêm 02 đợt trong tháng 11/2014.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/12/2014 Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT (thay thế Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010) hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ có hiệu lực thi hành.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô bảo đảm giá cước vận tải ô tô vận động phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và các yếu tố đầu vào trong giá thành vận tải; đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải bằng xe ô tô phù hợp với biến động giảm của giá xăng dầu:

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số 16176/BTC-QLG ngày 06/11/2014 và công văn số 14185/BGTVT-VT ngày 07/11/2014 nêu trên, trong đó chú trọng việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai giảm giá cước vận tải ô tô; đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ô tô kịp thời tính toán lại giá thành, kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với tác động giảm của giá xăng dầu vào giá cước vận tải thời gian vừa qua.

Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về giá (trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá), kết hợp với thanh tra chấp hành pháp luật về thuế đối với doanh nghiệp vận tải ô tô trên địa bàn; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với diễn biến tình hình giảm giá cước và kết quả thanh tra, kiểm tra giá cước vận tải đề nghị Sở Tài chính tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 15/12/2014; đồng thời định kỳ tiếp tục cập nhật tình hình báo cáo về Cục Quản lý giá trong báo cáo giá cả thị trường theo quy định.

Hai là, triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh:

- Xem xét bổ sung dịch vụ kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải bằng hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô), dịch vụ hỗ trợ vận tải vào danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá tại địa phương nếu thấy cần thiết trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương (đặc biệt tại một số địa phương lớn có thị trường vận tải sôi động và có ảnh hưởng đến các địa phương khác);

- Thông báo danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai giá cước vận tải ô tô trên địa bàn địa phương; phân công cơ quan chủ trì tiếp nhận văn bản kê khai giá của các đơn vị thuộc danh sách các đơn vị thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh, đơn vị có trụ sở hoặc chi nhánh hạch toán độc lập trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; kiên quyết dừng các trường hợp kê khai giá không phù hợp với tác động của yếu tố hình thành giá, xử lý nghiêm các trường hợp chậm giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm sâu;

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá và về thuế trên địa bàn đối với hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu nói chung, giá cước vận tải ô tô nói riêng.

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính cần tích cực phối hợp với Sở Giao thông Vận tải quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung nêu trên.