Tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm

PV.

Ngày 04/06/2017, Thủ Tưởng chính phủ đã ban hành Công văn số 771/TTg-KGVX về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm (ATTP).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, tại công văn Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, nghiên cứu, đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế ,chính sách tài chính cho công tác bảo đảm ATTP.
Kiểm tra việc bố trí kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về ATTP tại các địa phương theo Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc dành toàn bộ kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về ATTP cho thực hiện các hoạt động về ATTP của các cơ quan thực hiện xử phạt.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, đề xuất nguồn kinh phí, cơ chế sử dụng kinh phí tiêu hủy các mặt hàng vô chủ là thực phẩm giả, thực phẩm nhái, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không đảm bảo an toàn.
Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo, các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về ATTP.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật ATTP, hoàn thành trong năm 2017.
Trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật ATTP cho phù hợp và nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; chậm nhất tháng 11/2017 trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP theo hướng tăng mức xử phạt, bảo đảm tính răn đe.
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp để bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP.