Tăng cường giám sát số dư quỹ tiền mặt tại các đơn vị kho bạc nhà nước

Hoàng Mai

Kho bạc Nhà nước (KBNN) các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện giám sát trực tiếp, giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt của đơn vị mình đảm bảo chấp hành nghiêm túc quy trình quản lý ra, vào kho theo quy định.

Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát số dư quỹ tiền mặt
Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát số dư quỹ tiền mặt

Tại Công văn số 2398/KBNN-KQ gửi KBNN các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thực hiện giám sát trực tiếp, giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên Chương trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ tập trung, KBNN yêu cầu, với việc giám sát trực tiếp, giám đốc KBNN cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường thực hiện giám sát đối với ban quản lý kho tiền của đơn vị mình đảm bảo chấp hành nghiêm túc quy trình quản lý ra, vào kho theo quy định; kiểm quỹ tiền mặt cuối ngày đảm bảo số dư quỹ tiền mặt thực tế cuối ngày khớp đúng với số dư quỹ tiền mặt trên sổ sách kế toán.

Ban quản lý kho tăng cường giám sát đối với quỹ tiền mặt tại quầy giao dịch trong cả quá trình từ khi tiền mặt được xuất ra khỏi kho cho đến khi quỹ tiền mặt được đưa vào trong kho đảm bảo đúng quy định.

Ban quản lý kho tiền chấp hành nghiêm định mức tồn quỹ tiền mặt theo quy định.

Giám đốc KBNN cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại các đơn vị trực thuộc; xử lý nghiêm các đơn vị có vi phạm chế độ quản lý tiền mặt.

Về giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt, KBNN yêu cầu giám đốc KBNN cấp tỉnh phân công 1 - 2 công chức trực tiếp thực hiện giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt của các đơn vị đơn vị trực thuộc.

Hàng ngày, công chức giám sát từ xa tra cứu số dư quỹ tiền mặt của ngày làm việc hôm trước đối với từng đơn vị kho bạc cấp huyện trực thuộc, đối chiếu với định mức tồn quỹ tiền mặt được giao của đơn vị kho bạc tương ứng để giám sát việc chấp hành định mức tồn quỹ của các đơn vị kho bạc.

Trường hợp phát hiện đơn vị có số dư quỹ tiền mặt vượt định mức tiền mặt được giao theo quy định, công chức giám sát từ xa điện thoại trực tiếp đến KBNN cấp huyện có vi phạm yêu cầu giải trình nguyên nhân, đồng thời báo giám đốc KBNN tỉnh có biện pháp kiểm tra xử lý khắc phục kịp thời.

Tổng giám đốc KBNN giao Vụ Kho quỹ chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin định kỳ thực hiện công tác giám sát từ xa đối với số dư quỹ tiền mặt tại các đơn vị trong toàn hệ thống. Trường hợp phát hiện có vi phạm, Vụ Kho quỹ gửi văn bản yêu cầu KBNN tỉnh, thành phố kiểm tra, xác minh và báo cáo kịp thời về KBNN.