Kho bạc Nhà nước Hải Phòng:

Tăng cường giao, nhận hồ sơ kiểm soát chi qua Cổng thông tin điện tử

An An

Cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đang đẩy mạnh thực hiện giao, nhận hồ sơ kiểm soát chi qua Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước, nhằm thúc đẩy và tạo thuận lợi cho các dự án giải ngân vốn đầu tư công kịp thời.

Công chức Kho bạc Nhà nước Hải Phòng rà soát hồ sơ thanh toán vốn ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến.
Công chức Kho bạc Nhà nước Hải Phòng rà soát hồ sơ thanh toán vốn ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của TP. Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.291 tỷ đồng, HĐND Thành phố giao là 13.614 tỷ đồng.

Sau khi nhận được kế hoạch vốn, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị phối hợp, nhập đủ dự toán cho các dự án do UBND Thành phố bố trí kế hoạch vốn trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương làm thủ tục cam kết chi để Kho bạc Nhà nước Hải Phòng kịp thời giải ngân khi có đủ hồ sơ thanh toán...

Tính đến đầu tháng 9/2021, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được 6.631 tỷ đồng, bằng 90,95% kế hoạch trung ương giao và bằng 48,71% kế hoạch HĐND Thành phố giao.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của TP. Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.291 tỷ đồng, HĐND Thành phố giao là 13.614 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ngoài việc đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, trong những tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành liên quan và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các dự án, để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; Hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán cho các dự án đủ điều kiện giải ngân, tạo thuận lợi cho các dự án giải ngân vốn kịp thời.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng cung cấp số liệu giải ngân vốn đầu tư công để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố phương án điều chỉnh kế hoạch vốn, điều chuyển vốn của các dự án giải ngân chậm, để bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố có tiến độ giải ngân tốt hơn.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện giao nhận hồ sơ kiểm soát chi qua Cổng thông tin điện tử của Kho Bạc Nhà nước; chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động Kho bạc Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch, đảm bảo thời gian tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định, không quên, không sót hồ sơ của đơn vị.