Tăng cường hiệu lực quản lý tài chính công phù hợp với thông lệ quốc tế

PV.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tại Hội nghị tập huấn Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm do Bộ Tài chính tổ chức ngày 11/7/2017, tại Hà Nội.

Thứ trưởng

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đánh giá, Luật NSNN năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, thay thế Luật NSNN năm 2002 và có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, trong đó có quy định về việc trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, tham khảo kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm khi xem xét thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ NSNN hằng năm; giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung này.

Khái quát về tình hình triển khai Luật NSNN, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết, Bộ Tài chính đã khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương có liên quan và các địa phương xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, trong đó có Nghị định 45 của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm, trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/07/2017 hướng dẫn Nghị định 45.

 TS. Michael Krakowski chia sẻ tại Hội nghị.
TS. Michael Krakowski chia sẻ tại Hội nghị.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải  nhấn mạnh: Việc xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm vừa là yêu cầu của thực tiễn quản lý tài chính - ngân sách, vừa phù hợp với xu thế trên thế giới.

Các kế hoạch này sẽ giúp khắc phục hạn chế của cách lập dự toán NSNN hằng năm hiện nay; tăng cường hiệu lực quản lý tài chính công phù hợp với thông lệ quốc tế, nói cách khác là nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của quản lý ngân sách đó là kỷ luật ngân sách, hiệu quả phân bổ và hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, bổ sung và tăng cường chất lượng cũng như tính thực tiễn của kế hoạch đầu tư công trung hạn; và kế thừa được những kinh nghiệm thực tiễn tốt của thế giới cũng như quá trình triển khai thí điểm tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định số 45 và Thông tư hướng dẫn nghị định.

Theo đó, Kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn 5 năm kế hoạch; đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về tài chính - NSNN trong thời gian 5 năm kế hoạch; giữ vai trò định hướng cho kế hoạch tài chính- NSNN 3 năm và dự toán NSNN hằng năm.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm được lập hằng năm để triển khai kế hoạch tài chính 5 năm, thể hiện những nội dung lớn về khung cân đối NSNN và trần chi ngân sách cho các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian 3 năm, có tính đến diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách hiện tại và cập nhật dự báo trong thời gian 3 năm kế hoạch, làm cơ sở cho việc lập, xem xét, quyết định dự toán NSNN hằng năm.

Theo TS. Michael Krakowski - Giám đốc Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô / Tăng trưởng xanh GIZ chia sẻ: Các yếu tố chính quyết định thành công của quá trình lập kế hoạch tài chính trung hạn tại Việt Nam là việc triển khai công tác phân tích kinh tế vĩ mô và dự báo thu toàn diện, công tác quản lý nợ chặt chẽ, việc thiết lập được mối liên hệ hợp lý giữa kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm cũng như việc lồng ghép kế hoạch đầu tư nhiều năm của cấp trung ương và địa phương.