Tăng cường kiểm soát chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Đắk Nông

Khánh Chi

Chủ động nghiên cứu kỹ về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) và một số cơ chế đặc thù theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN)... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được KBNN Đắk Nông chú trọng triển khai nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách.

Năm 2022, KBNN Đắk Nông đã thực hiện kiểm soát chi NSNN đạt 11.351 tỷ đồng.
Năm 2022, KBNN Đắk Nông đã thực hiện kiểm soát chi NSNN đạt 11.351 tỷ đồng.

KBNN Đắk Nông cho biết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong kiểm soát chi NSNN có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng NSNN, đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong thời gian qua, KBNN Đắk Nông luôn chủ động phối hợp với các sở, ban ngành địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tài chính tham mưu với UBND Tỉnh kịp thời, trách nhiệm và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN.

Cụ thể, đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN; đảm bảo tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.

Cùng với đó, đối với kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị quyết liệt, chủ động thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN được kịp thời, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản quy định pháp luật hiện hành; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2022 theo chỉ đạo của KBNN, UBND Tỉnh.

Định kỳ trên cơ sở báo cáo tình hình tạm ứng của các chủ đầu tư và tình hình tạm ứng tại Kho bạc, đơn vị tổng hợp, đề xuất hướng xử lý gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo. Đồng thời, thường xuyên gửi văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đề nghị thu hồi tạm ứng các dự án, nhất là các khoản tạm ứng quá hạn, khó thu hồi.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp trên, KBNN Đắk Nông đã thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Cụ thể, năm 2022, KBNN Đắk Nông đã thực hiện kiểm soát chi NSNN đạt 11.351 tỷ đồng, gồm: chi đầu tư phát triển là 3.067 tỷ đồng; chi thường xuyên là 4.435 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 1 tỷ đồng; chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 3.707 tỷ đồng.

Phát huy kết quả này, năm 2023, KBNN Đắk Nông xác định, đơn vị tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong kiểm soát, cấp phát, thanh toán chi ngân sách.

Cùng với đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2023 đúng quy định; kịp thời đánh giá, phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ; chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư để thực hiện tốt nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thu hồi tạm ứng chi NSNN.

Đơn vị tập trung đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng, phân loại số dư tạm ứng; thực hiện chặt chẽ hơn quy định về việc thu hồi tạm ứng, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng; phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức quản lý, điều hành vốn theo cơ chế tập trung an toàn, hiệu quả; Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo, để tham mưu đáp ứng tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo KBNN cấp trên và chính quyền địa phương các cấp...

Ngoài ra, đơn vị chủ động nghiên cứu kỹ về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN năm 2023 và một số cơ chế đặc thù theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN; qua đó rà soát, đánh giá tác động của các quy định mới có liên quan đến cơ chế quản lý, điều hành thu, chi NSNN, đến quy trình nghiệp vụ của KBNN; ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thống nhất công tác kiểm soát chi NSNN trên địa bàn toàn Tỉnh.