Kho bạc Nhà nước Hà Nam

Quản lý các nguồn thu đầy đủ, kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Khánh Chi

Trong 11 tháng năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nam triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước. Nhờ đó, đơn vị đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

Tính đến ngày 25/11/2022, KBNN Hà Nam thực hiện thu NSNN đạt 12.543 tỷ đồng.
Tính đến ngày 25/11/2022, KBNN Hà Nam thực hiện thu NSNN đạt 12.543 tỷ đồng.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, KBNN Hà Nam cho biết, căn cứ dự toán thu ngân sách được giao năm 2022, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước.

Cùng với đó, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tại các đơn vị KBNN trực thuộc. Các ngân hàng thương mại, cơ quan thu và KBNN luôn phối hợp chặt chẽ trong thực hiện đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế lựa chọn nhiều hình thức, địa điểm nộp thuế thuận lợi, rút ngắn được thời gian giao dịch, hạn chế mức thấp nhất thu thuế bằng tiền mặt tại KBNN, góp phần quan trọng cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN.

Song song với nhiệm vụ trên, KBNN Hà Nam đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN qua KBNN, đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN; triển khai nhiều biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư theo từng dự án, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Đơn vị đã thực hiện kiểm soát thanh toán đảm bảo theo nguyên tắc chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định, các khoản chi đều có trong dự toán, kế hoạch vốn năm 2022 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; luôn chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình giải ngân vốn đầu tư năm 2022 và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương.

Với những nỗ lực trên, trong 11 tháng năm 2022, KBNN Hà Nam chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn,  hiệu quả. Cụ thể, tính đến ngày 25/11/2022,  KBNN Hà Nam thực hiện thu NSNN đạt 12.543 tỷ đồng, bằng 102% so với dự toán Trung ương giao, 101% dự toán HĐND giao và bằng 96,3 % so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 25/11/2022, đơn vị đã thực hiện chi thường xuyên đạt 91,5% dự toán năm; chi đầu tư đầu tư xây dựng cơ bản là: 4.708 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, 57,3% kế hoạch địa phương giao.

Phát huy những kết quả tích cực trên, thời gian tới, KBNN Hà Nam tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ điều hành NSNN của Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện công tác tổng kế toán nhà nước theo quy định; Phấn đấu hoàn thành việc tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước đúng thời hạn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm; triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách linh hoạt; tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn. Phối hợp tốt với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, thực hiện điều tiết cho các cấp NSNN chính xác, đúng quy định...