Tăng cường năng lực cho tổ chức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực


Để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã từng bước thiết lập mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực và 100% phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực đạt trình độ quốc tế và đạt được những kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tính đến ngày 01/3/2020, Việt Nam đã có 936 tổ chức ĐGSPH đăng ký hoạt động ĐGSPH tại Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, trong đó, có 142 tổ chức chứng nhận, 66 tổ chức giám định, 109 tổ chức kiểm định và 619 tổ chức thử nghiệm.

Theo đó, các tổ chức ĐGSPH đều có năng lực đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế như ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020 và ISO/IEC 17025 tương ứng đối với từng loại hình tổ chức ĐGSPH, đảm bảo đáp ứng được cơ bản các yêu cầu thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong những năm qua, các tổ chức ĐGSPH được phát triển theo hướng xã hội hóa. Các tổ chức ĐGSPH đáp ứng điều kiện quy định (không phân biệt tổ chức sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học công nghệ, tổ chức được thành lập theo Luật doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài thành lập theo Luật đầu tư) đều được tham gia vào hoạt động ĐGSPH.

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, để tăng cường năng lực cho tổ chức ĐGSPH, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo cho khoảng 500 chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp thuộc các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức ĐGSPH trong cả nước; tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho khoảng 100 phòng thí nghiệm; hỗ trợ xây dựng, cập nhật áp dụng ISO 17025: 2017 cho 40 phòng thử nghiệp đạt yêu cầu được công nhận.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngân sách sự nghiệp khoa học hàng năm và từ nguồn quỹ phát triển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp các dự án tăng cường trang thiết bị đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng cao của các tổ chức, doanh nghiệp và phục vụ kịp thời yêu cầu của quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Do kinh phí NSNN còn hạn hẹp, nguồn kinh phí từ Chương trình quốc gia dành ưu tiên đầu tư tăng cường năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 4, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thử nghiệm chất lượng, sản phẩm, hàng hóa chủ lực, sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên.

Bộ Công Thương cũng hỗ trợ đầu tư năng lực cho Phòng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng về giấy thuộc Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô để có khả năng thử nghiệm nhiều chỉ tiêu kỹ thuật đặc thù của các sản phẩm mới.

Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu, hàng hóa, các bộ, ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện ký kết Hiệp định/Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp (MRA) đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi được phân công quản lý.Việt Nam hiện có 02 tổ chức thử nghiệm điện-điện tử được chỉ định trong ASEAN (Quatest 1 và Quatest 3) và 01 tổ chức chứng nhận thiết bị điện-điện tử được chỉ định (QUACERT). Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết các hiệp định và thoả thuận song phương với Ucraina, Đài Loan, CH Bê-la-rút, Hàn Quốc.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có thông báo thừa nhận kết quả ĐGSPH của 02 tổ chức đánh giá sự phù hợp của Nhật Bản (JIC Quality Assurance Ltd. - JICQA và Japan Quality Assurance Organization - JQA) để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu thép từ Nhật Bản.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo cho khoảng 500 chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp thuộc các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức ĐGSPH trong cả nước; tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho khoảng 100 phòng thí nghiệm; hỗ trợ xây dựng, cập nhật áp dụng ISO 17025: 2017 cho 40 phòng thử nghiệp đạt yêu cầu được công nhận